تاریخچه پل کابلی

تاریخچه پل کابلی

تصویر استفاده‌شده برای مقاله متعلق به پل Russky بزرگ‌ترین پل کابلی دنیا است بااینکه به نظر می‌رسد پل‌های کابلی به آینده چشم دوخته‌اند، ایده آن‌ها…