سیستم بتنی قالب تونلی

سیستم بتنی قالب تونلی

ساختمان‌های بتن‌آرمه با شیوه قالب‌های تونلی، یکی از روش‌های مورداستفاده برای اجرای ساختمان‌های با سیستم باربر دیوار و سقف بتنی است. ازآنجاکه اجرای قالب‌بندی سقف…

عمر بتن و نگهداری بتن

عمر بتن و نگهداری بتن

عموماً عمر مفید سازه بتنی به‌سرعت خوردگی میلگردهای تقویت‌کننده و سرعت تخریب مستقیم بتن وابسته است. خوردگی آرماتورها معمولاً در اثر نفوذ یون کلراید و دی‌اکسید کربن اتفاق می‌افتد….