کف کاذب

کف کاذب

کف کاذب نام کالایی است که به قرینه سقف کاذب نام‌گذاری شده و به کفی اطلاق می‌گردد که کف اصلی سازه ساختمانی نیست و جهت…

عمر بتن و نگهداری بتن

عمر بتن و نگهداری بتن

عموماً عمر مفید سازه بتنی به‌سرعت خوردگی میلگردهای تقویت‌کننده و سرعت تخریب مستقیم بتن وابسته است. خوردگی آرماتورها معمولاً در اثر نفوذ یون کلراید و دی‌اکسید کربن اتفاق می‌افتد….