مقایسه اسکلت فلزی پیچ و مهره‌ای و اسکلت فلزی با اتصال جوشی

مقایسه اسکلت فلزی پیچ و مهره‌ای و اسکلت فلزی با اتصال جوشی

مقدمه: سازه اسکلت فلزی مجموعه‌ای از اجزاء سازه ایست که به‌وسیله اتصالات به یکدیگر پیوندیافته‌اند. اتصالات اگر صحیح طراحی نگردند به‌صورت حلقه‌های ضعیف این پیوند…