مباحث مقررات ملی ساختمان | ویرایش جدید ۹۲

مباحث مقررات ملی ساختمان | ویرایش جدید ۹۲

مجموعه مباحث مقررات ملی ساختمان به‌عنوان شاخص‌ترین و فراگیرترین ضوابط فنی در عرصه ساختمان توسط وزارت مسکن و شهرسازی تدوین می‌شود. این مباحث یکی از مجموعه آیین‌نامه…