محمد احمدی اکبری دانشجو و پژوهشگر مهندسی عمران

کلیپ آزمایش دانه‌بندی خاک به زبان فارسی

در ادامه فیلم بسیار عالی و کامل در مورد آزمایش دانه‌بندی خاک با الک را مشاهده خواهید نمود. در این فیلم به‌صورت جزءبه‌جزء و با زبان فارسی کلیه مراحل انجام آزمایش دانه‌بندی خاک با الک توضیح داده‌شده است.